कोरबा

कोरबा में आज 357 कोविड संक्रमितो की पहचान

संक्रमितों में 232 पुरुष और 125 महिला शामिल

करतला – 29,कटघोरा ग्रामीण – 58,कटघोरा शहरी – 80,कोरबा ग्रामीण – 47,कोरबा शहरी – 116,पाली – 11,पोड़ी-उपरोडा – 16

Editor in chief | Website | + posts
Back to top button
error: Content is protected !!